Mumbai_s Dharavi slum – Westhall, November 2013 v2

Mumbai's Dharavi slum - Westhall, November 2013